1. Ice bucket Ferguson

   

 2. Still the Water (Naomi Kawase, 2014)

   

 3. Still the Water (Naomi Kawase, 2014)

   

 4.  

 5.  

 6.  

 7. The Backwater (Shinji Aoyama, 2013)

   

 8. The Backwater (Shinji Aoyama, 2013)

   

 9. The Raid 2 (Gareth Evans, 2014)

   

 10. The Raid 2 (Gareth Evans, 2014)

   

 11.  

 12. The Raid: Redemption (Gareth Evans, 2011)

   

 13. Locke (Steven Knight, 2013)

   

 14. Palo Alto (Gia Coppola, 2013)

   

 15. Palo Alto (Gia Coppola, 2013)